. . .

Rasjohnmon"s ticket stub from a joyful visit to the Apollo